Zoznam súborov balíka ruby-levenshtein v bullseye architektúry armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ruby/vendor_ruby/2.5.0/levenshtein/levenshtein_fast.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/levenshtein.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/levenshtein/version.rb
/usr/share/doc/ruby-levenshtein/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/ruby-levenshtein/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-levenshtein/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-levenshtein/copyright
/usr/share/rubygems-integration/2.5.0/specifications/levenshtein-0.2.2.gemspec