Zoznam súborov balíka golang-github-golang-freetype-dev v bullseye architektúry all

/usr/share/doc/golang-github-golang-freetype-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-golang-freetype-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/cmd/print-glyph-points/main.c
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/capjoin/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/drawer/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/freetype/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/gamma/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/genbasicfont/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/raster/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/round/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/example/truetype/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/freetype.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/freetype_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/raster/geom.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/raster/paint.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/raster/raster.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/raster/stroke.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/face.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/face_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/glyph.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/hint.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/hint_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/opcodes.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/truetype.go
/usr/share/gocode/src/github.com/golang/freetype/truetype/truetype_test.go