Zoznam súborov balíka emacsen-common v bullseye architektúry all

/usr/lib/emacsen-common/emacs-install
/usr/lib/emacsen-common/emacs-package-install
/usr/lib/emacsen-common/emacs-package-remove
/usr/lib/emacsen-common/emacs-remove
/usr/lib/emacsen-common/lib.pl
/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/emacsen-common
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/emacsen-common
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/emacsen-common
/usr/share/doc/emacsen-common/changelog.gz
/usr/share/doc/emacsen-common/copyright
/usr/share/doc/emacsen-common/debian-emacs-policy.gz
/usr/share/doc/emacsen-common/sample-package-install-foo
/usr/share/doc/emacsen-common/sample-package-remove-foo
/usr/share/emacsen-common/debian-startup.el