Списък на файловете в пакета gcj-6-jre в stretch, архитектура i386

/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-6-i386/jre/lib/i386/libjawt.so
/usr/share/doc/gcj-6-jre