Списък на файловете в пакета libola-dev в jessie, архитектура i386

/usr/include/ola/ActionQueue.h
/usr/include/ola/AutoStart.h
/usr/include/ola/BaseTypes.h
/usr/include/ola/Callback.h
/usr/include/ola/CallbackRunner.h
/usr/include/ola/Clock.h
/usr/include/ola/Constants.h
/usr/include/ola/DmxBuffer.h
/usr/include/ola/ExportMap.h
/usr/include/ola/Logging.h
/usr/include/ola/MultiCallback.h
/usr/include/ola/OlaCallbackClient.h
/usr/include/ola/OlaClientWrapper.h
/usr/include/ola/OlaDevice.h
/usr/include/ola/StreamingClient.h
/usr/include/ola/StringUtils.h
/usr/include/ola/artnet/ArtnetConfigMessages.pb.h
/usr/include/ola/base/Array.h
/usr/include/ola/base/Credentials.h
/usr/include/ola/base/Flags.h
/usr/include/ola/base/FlagsPrivate.h
/usr/include/ola/base/Init.h
/usr/include/ola/base/Macro.h
/usr/include/ola/base/SysExits.h
/usr/include/ola/base/Version.h
/usr/include/ola/client/CallbackTypes.h
/usr/include/ola/client/ClientArgs.h
/usr/include/ola/client/ClientRDMAPIShim.h
/usr/include/ola/client/ClientTypes.h
/usr/include/ola/client/Module.h
/usr/include/ola/client/OlaClient.h
/usr/include/ola/client/Result.h
/usr/include/ola/client/StreamingClient.h
/usr/include/ola/dmx/RunLengthEncoder.h
/usr/include/ola/dmx/SourcePriorities.h
/usr/include/ola/e131/E131ConfigMessages.pb.h
/usr/include/ola/file/Util.h
/usr/include/ola/http/HTTPServer.h
/usr/include/ola/http/OlaHTTPServer.h
/usr/include/ola/io/BigEndianStream.h
/usr/include/ola/io/Descriptor.h
/usr/include/ola/io/ExtendedSerial.h
/usr/include/ola/io/IOQueue.h
/usr/include/ola/io/IOStack.h
/usr/include/ola/io/IOUtils.h
/usr/include/ola/io/IOVecInterface.h
/usr/include/ola/io/InputBuffer.h
/usr/include/ola/io/InputStream.h
/usr/include/ola/io/MemoryBlock.h
/usr/include/ola/io/MemoryBlockPool.h
/usr/include/ola/io/MemoryBuffer.h
/usr/include/ola/io/OutputBuffer.h
/usr/include/ola/io/OutputStream.h
/usr/include/ola/io/SelectServer.h
/usr/include/ola/io/SelectServerInterface.h
/usr/include/ola/io/Serial.h
/usr/include/ola/io/StdinHandler.h
/usr/include/ola/messaging/Descriptor.h
/usr/include/ola/messaging/DescriptorVisitor.h
/usr/include/ola/messaging/Message.h
/usr/include/ola/messaging/MessagePrinter.h
/usr/include/ola/messaging/MessageVisitor.h
/usr/include/ola/messaging/SchemaPrinter.h
/usr/include/ola/messaging/StringMessageBuilder.h
/usr/include/ola/network/AdvancedTCPConnector.h
/usr/include/ola/network/HealthCheckedConnection.h
/usr/include/ola/network/IPV4Address.h
/usr/include/ola/network/Interface.h
/usr/include/ola/network/InterfacePicker.h
/usr/include/ola/network/MACAddress.h
/usr/include/ola/network/NetworkUtils.h
/usr/include/ola/network/Socket.h
/usr/include/ola/network/SocketAddress.h
/usr/include/ola/network/SocketCloser.h
/usr/include/ola/network/TCPConnector.h
/usr/include/ola/network/TCPSocket.h
/usr/include/ola/network/TCPSocketFactory.h
/usr/include/ola/plugin_id.h
/usr/include/ola/random/Random.h
/usr/include/ola/rdm/AckTimerResponder.h
/usr/include/ola/rdm/AdvancedDimmerResponder.h
/usr/include/ola/rdm/CommandPrinter.h
/usr/include/ola/rdm/DimmerResponder.h
/usr/include/ola/rdm/DimmerRootDevice.h
/usr/include/ola/rdm/DimmerSubDevice.h
/usr/include/ola/rdm/DiscoveryAgent.h
/usr/include/ola/rdm/DummyResponder.h
/usr/include/ola/rdm/MessageDeserializer.h
/usr/include/ola/rdm/MessageSerializer.h
/usr/include/ola/rdm/MovingLightResponder.h
/usr/include/ola/rdm/NetworkManagerInterface.h
/usr/include/ola/rdm/NetworkResponder.h
/usr/include/ola/rdm/OpenLightingEnums.h
/usr/include/ola/rdm/PidStore.h
/usr/include/ola/rdm/PidStoreHelper.h
/usr/include/ola/rdm/QueueingRDMController.h
/usr/include/ola/rdm/RDMAPI.h
/usr/include/ola/rdm/RDMAPIImplInterface.h
/usr/include/ola/rdm/RDMCommand.h
/usr/include/ola/rdm/RDMCommandSerializer.h
/usr/include/ola/rdm/RDMControllerAdaptor.h
/usr/include/ola/rdm/RDMControllerInterface.h
/usr/include/ola/rdm/RDMEnums.h
/usr/include/ola/rdm/RDMHelper.h
/usr/include/ola/rdm/RDMMessagePrinters.h
/usr/include/ola/rdm/RDMPacket.h
/usr/include/ola/rdm/RDMResponseCodes.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderHelper.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderLoadSensor.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderOps.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderOpsPrivate.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderPersonality.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderSensor.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderSettings.h
/usr/include/ola/rdm/ResponderSlotData.h
/usr/include/ola/rdm/SensorResponder.h
/usr/include/ola/rdm/StringMessageBuilder.h
/usr/include/ola/rdm/SubDeviceDispatcher.h
/usr/include/ola/rdm/UID.h
/usr/include/ola/rdm/UIDAllocator.h
/usr/include/ola/rdm/UIDSet.h
/usr/include/ola/slp/Base.h
/usr/include/ola/slp/SLPClient.h
/usr/include/ola/slp/URLEntry.h
/usr/include/ola/stl/STLUtils.h
/usr/include/ola/system/SystemUtils.h
/usr/include/ola/thread/CallbackThread.h
/usr/include/ola/thread/ConsumerThread.h
/usr/include/ola/thread/ExecutorInterface.h
/usr/include/ola/thread/Future.h
/usr/include/ola/thread/FuturePrivate.h
/usr/include/ola/thread/Mutex.h
/usr/include/ola/thread/SchedulerInterface.h
/usr/include/ola/thread/SchedulingExecutorInterface.h
/usr/include/ola/thread/SignalThread.h
/usr/include/ola/thread/Thread.h
/usr/include/ola/thread/ThreadPool.h
/usr/include/ola/timecode/TimeCode.h
/usr/include/ola/timecode/TimeCodeEnums.h
/usr/include/ola/usbpro/UsbProConfigMessages.pb.h
/usr/include/ola/util/Backoff.h
/usr/include/ola/util/SequenceNumber.h
/usr/include/ola/util/Utils.h
/usr/include/ola/web/Json.h
/usr/include/ola/web/JsonData.h
/usr/include/ola/web/JsonLexer.h
/usr/include/ola/web/JsonParser.h
/usr/include/ola/web/JsonPatch.h
/usr/include/ola/web/JsonPatchParser.h
/usr/include/ola/web/JsonPointer.h
/usr/include/ola/web/JsonSchema.h
/usr/include/ola/web/JsonSections.h
/usr/include/ola/web/JsonTypes.h
/usr/include/ola/web/JsonWriter.h
/usr/include/olad/Device.h
/usr/include/olad/DmxSource.h
/usr/include/olad/OlaDaemon.h
/usr/include/olad/OlaServer.h
/usr/include/olad/Plugin.h
/usr/include/olad/PluginAdaptor.h
/usr/include/olad/Port.h
/usr/include/olad/PortBroker.h
/usr/include/olad/PortConstants.h
/usr/include/olad/Preferences.h
/usr/include/olad/TokenBucket.h
/usr/include/olad/Universe.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libola.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libola.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaartnetconf.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaartnetconf.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolacommon.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolacommon.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolae131conf.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolae131conf.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolahttp.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolahttp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaserver.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaserver.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaslpclient.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaslpclient.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaslpcore.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaslpcore.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaslpserver.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolaslpserver.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolatrigger.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolatrigger.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolausbproconf.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libolausbproconf.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaartnet.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaartnet.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/liboladummy.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/liboladummy.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolae131.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolae131.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaespnet.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaespnet.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaftdidmx.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaftdidmx.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolakarate.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolakarate.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolakinet.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolakinet.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolamilinst.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolamilinst.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaopendmx.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaopendmx.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaosc.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaosc.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolapathport.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolapathport.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolarenard.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolarenard.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolasandnet.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolasandnet.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolashownet.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolashownet.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaspi.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaspi.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaspicore.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolaspicore.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolastageprofi.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolastageprofi.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolauartdmx.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolauartdmx.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolausbdmx.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolausbdmx.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolausbpro.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/olad/libolausbpro.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libola.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libolaartnetconf.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libolae131conf.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libolaserver.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libolaslpclient.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libolaslpserver.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libolausbproconf.pc
/usr/share/doc/libola-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libola-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libola-dev/copyright